ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12  ก.ค. 2564
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพตามาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาน2564
12  ก.ค. 2564
นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
12  ก.ค. 2564
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2564
12  ก.ค. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก